Saturday, December 3, 2022

sadopdoravim sadopdoravim

sadopdoravim sadopdoravim
0 POSTS 0 COMMENTS
چیلر اسکرال سری HTYPE مدیا https://ttmenterprise.com/%DA%86%DB%8C%D9%84%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%84-htype/ برای اینکه تمام چیلر های تراکمی هوا خنک اسکرال ، تعداد ساعت برابر زیر بار بروند ؛ چیلر های اسکرال انتظار به صورت جایگزین عمل می کنند که موجب دستیابی به ثبات بالاتر ، قابلیت اطمینان بهتر و طول عمر بیشتر می شود. عملکرد پشتیبانی در یک سیستم ترکیبی ، اگر یکی از چیلر ها از کار بیفتد ، بقیه چیلر ها می توانند به عنوان پشتیبان جایگزین آن شوند تا عملکرد سیستم ادامه یابد.

No posts to display